Vastuvõtt

Põltsamaa Muusikakooli võetakse õpilasi vastu põhiõppesse, eelkooli ja vabade kohtade olemasolul vaba- ning täiskasvanuõppesse.
NB! Põhiõppesse vastuvõtt toimub reeglina õppeaasta viimasel nädalal, ehk juuni alguses. Vastuvõtust teavitatakse kooli kodulehel, kooli Facebook’i lehel ja “Põltsamaa Valla Sõnumites”

Vastuvõtt põhiõppesse
* põhiõppesse võetakse vastu kooliealisi lapsi alatest 7. eluaastast;
* põhiõppesse vastuvõtmine toimub sisseastumiskatsete alusel;
* sisseastumiskatsetel osalemiseks esitab lapsevanem avalduse kooli blanketil;
* sisseastumiskatsete korraldamiseks moodustab direktor käskkirjaga komisjoni;
* sisseastumiskatsetel hinnatakse kandidaati nelja hindega:
a) vabalt valitud laul;
b) rütmi järelekoputamine;
c) helide järelelaulmine;
d)  mäluharjutus.
* hinnete summeerimisel arvutatakse välja katse tulemus;
* otsuse õpilase kooli vastuvõtuks teeb direktori ettepanekul vastuvõtukomisjon. Õpilaste nimekirja kinnitab õppenõukogu.
* vastuvõetud õpilased avalikustatakse kooli kodulehel ja võimalusel teavitatakse ka lapsevanemat otsekontakte kasutades.

Vastuvõtt eelkooli
Eelkooli võetakse vastu 5-7-aastaseid lapsi. Erandjuhul, rühma täituvuse korral, ka 4-aastaseid. Eelkooli astumiseks esitab lapsevanem koolile avalduse. Eelkooli võetakse vastu ilma katseteta.