Kooli kodukord

Põltsamaa Muusikakooli kodukord

ÕPPETÖÖ ÜLDINE KORRALDUS

Õppetunnid toimuvad kooli direktori poolt kinnitatud tunniplaani alusel.
Kõik õpilastele tunniplaanis ettenähtud tunnid on kohustuslikud.
Tundi hilinemine või sellest puudumine ilma mõjuva põhjuseta pole lubatud. Tunnist, hindeliselt kontserdilt, arvestuselt või eksamilt puudumise puhul on nõutav lapsevanema teade või arsti tõend.
Õpilastel peavad kaasas olema kõik õppetööks vajalikud vahendid, mis on korras ja puhtad. Õpilaspäevik on õpilase dokument ning selle omamine on kohustuslik.
Koduste ülesannete mittetäitmisel on õpilased kohustatud teatama sellest koos põhjendusega enne vastava tunni algust.
Tund on ette nähtud töötamiseks. Tunni segamine mistahes moel on lubamatu.
Kooli inventari ning ruumide tahtliku rikkumise puhul langeb materiaalne vastutus lapsevanemale vastavalt tsiviilseadustikule.
Vahetundide ajal tuleb käituda nii, et ei seataks ohtu ennast ega teisi. Kooli ruumides jooksmine on lubamatu.
Garderoobi ei tohi jätta raha, dokumente ega muid väärtesemeid.
Kooli ruumides on keelatud suitsetada, tarbida ja levitada alkoholi ning narkootikume. Samuti ei tohi kooli ruumides viibida alkoholi- ega narkojoobes.
Võõrastel isikutel mõjuva põhjuseta kooli ruumides viibimine keelatud.

ÕPILASTE ÕIGUSED

Õpilastel on õigus küsida täiendavaid selgitusi õppetöö kohta, kui tal on raskusi õppematerjalist arusaamisega.
Õpilased võivad osaleda oma ettepanekutega kooli tööplaani koostamisel.
Õpilastel on õigus kokkuleppel aineõpetajaga harjutamiseks kooli ruumides.
Õpilastel on õigus avaldada soovi lisaainete õppimiseks.
Õpilastel on õigus õppetöö halva korralduse puhul pöörduda kooli juhtkonna poole.

ÕPILASTEL ON KEELATUD

Õpilastel on keelatud kahjustada kooli või kaasõpilaste vara.
Õpilastel on keelatud seada ohtu enda või teiste elu ja tervist.
Õpilastel on keelatud võtta tundi, eksamile või arvestusele sisselülitatud mobiilside vahendeid.
Õpilastel on keelatud suitsetada, tarvitada ja levitada alkohoolseid jooke ning narkootikume.

ÕPILASTE KOHUSTUSED

Õpilased peavad täitma nii koolis kui väljaspool kooli kõiki riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud eeskirju.
Õpilased peavad osa võtma kooli õppetööst neile määratud õppetöö mahus.
Õpilased peavad alluma kooli töötajate korraldustele.
Õpilased peavad täitma käesoleva kodukorra nõudeid