Kooli kodukord

PÕLTSAMAA MUUSIKAKOOLI KODUKORD

 

ÜLDOSA

  • Põltsamaa Muusikakoolis reguleerivad õpilaste käitumist Eesti Vabariigi seadused, nende alusel välja antud õigusaktid, kooli põhimäärus, käesolev kodukord ning erinevad väljatöötatud kooli õigusaktid.
  • Kodukorras lähtutakse lisaks seadustele ka üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest.
  • Kooli kodukorra kehtestab direktor ning selle täitmine on õpilastele ja koolitöötajatele kohustuslik.
  • Kooli kodukord ja selle muudatused arutatakse läbi õppenõukogus ja esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule.

ÕPILASE ÕIGUSED

  • Õpilasel on õigus saada kooli juhtkonnalt ja õpetajatelt teavet koolikorralduse, õppimisvõimaluste ja hindamise kohta;
  • Õpilasel on õigus saada muusikakooli õppekava raames oma võimetele ja huvidele vastavat huviharidust;
  • Õpilasel on õigus kasutada sihtotstarbeliselt muusikakooli kooli ruume ja vara, sh isiklikuks tarvitamiseks laenutatud pille;
  • Õpilasel on õigus moodustada koolis õpilasesindus;
  • Õpilasesinduse määratud liikmel on õigus olla valitud hoolekogusse;
  • Õpilasel on õigus teha ettepanekuid kooli juhtkonnale koolikorralduses muutuste sisseviimiseks;
  • Õpilasel on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks pilliõpetaja ja kooli juhtkonna poole;
  • Õpilasel on õigus saada teavet oma arengu kohta;
  • Õpilasel on õigus kasutada tunnis eesmärgipäraselt ja õpetaja loal mobiilse tehnoloogia vahendeid.

ÕPILASE KOHUSTUSED

  • Õpilane järgib Eesti Vabariigi seadusi ja täidab kooli kodukorda;
  • Õpilane suhtub õpikohustustesse vastutustundega;
  • Õpilane järgib tunnis töörahu ja ei sega kaasõpilasi;
  • Vahetunni ajal käitub õpilane kaaslaste suhtes nii füüsilist kui vaimset tervist säästvalt;
  • Õpilane on välimuselt ja riietuselt korrektne ning kannab puhtaid jalatseid;
  • Õpilane esindab ennast ja oma kooli väärikalt ja ei kahjusta avalikus ruumis (internet, meedia jms) kooli mainet;
  • Õpilane täidab koolis kehtestatud ohutusnõudeid ja ei kanna kaasas kaasõpilasi ohustavaid esemeid;
  • Õpilane on kohustatud suhtuma heaperemehelikult kooli varasse ja tema kasutada antud õppevahenditesse;
  • Õpilane hüvitab koolile või kaasõpilasele teadlikult või hoolimatult tekitatud materiaalse kahju;
  • Õpilasel on keelatud õpetajaga kooskõlastamata õppetunni lindistamine, pildistamine või filmimine;
  • Õpilane täidab tuleohutuseeskirju, sealhulgas evakueerumisel ja eriolukordades kooli töötaja poolt antud korraldusi;

 ÕPILASE KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE JA ÕPPEST PUUDUMINE

  • Õpilane täidab koolikohustust, võtab osa kõigist vastava kooliastme õppekavas määratletud tundidest, täidab õpiülesandeid ning omandab teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt.
  • Vanem teavitab pilliõpetajat või kooli kantseleid õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest Stuudiumi vahendusel või vastava võimaluse puudumisel muul moel.
  • Kui õpilane puudub õppetööst mõjuvatel põhjustel pikemalt kui üks kuu, ei võta kool puudutud aja eest õppemaksu.

ÕPILASE TUNNUSTAMINE

  • Põltsamaa Muusikakool tunnustab õpilasi väga hea õppimise, hea käitumise ja hoolsuse eest, kooli esindamise eest ja saavutuste eest konkurssidel, aktiivse osavõtu eest esinemistel ja festivalidel.
  • Põltsamaa Muusikakoolis tunnustatakse õpilasi järgmiselt:
   • Tunnustamine suulise kiitusega;
   • Tunnustamine kiitusega Stuudiumis;
   • Tunnustamine direktori käskkirjaga;
   • Tunnustamine kooli kiituskirjaga õppeaasta lõpus;
   • Tunnustamine kiituskirjaga muusikakooli lõpetamisel;
   • Tunnustamine kooli tänukirjaga;
   • Tunnustamine kooli kodulehel ja sotsiaalmeedias.

VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE

  • Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutavad kõik koolipere liikmed.
  • Vaimset või füüsilist vägivalda märkav õpilane pöördub lähedaloleva täiskasvanu poole, kes osutab esmast abi ja pöördub juhtumi lahendamiseks juhtkonna poole.
  • Vajadusel kaasab kooli juhtkond juhtumi lahendamiseks valla sotsiaaltöötaja, lastekaitsetöötaja ja/või politsei.
  • Kooli juhtkond teavitab tõsisematest juhtumitest kooli hoolekogu ja vallavalitsust.

ÕPPETÖÖ JA HINDAMISEST TEAVITAMINE

  • Täispika õppetunni pikkus on 45 minutit.
  • Õppetegevust reguleerib tunniplaan. Rühmade tunniplaan on kättesaadav kooli kodulehel.
  • Tunniplaani muudatustest teavitab õpilasi pilliõpetaja.
  • Õpilane ootab tunni algust tunniplaanis ettenähtud klassiruumi juures.
  • Õpetaja puudumisel teatab õpilane sellest kooli kantseleid.
  • Tundi alustab ja lõpetab õpetaja.
  • Õpilane ei hiline tundi.
  • Õpilane on kohustatud kaasa võtma tunniks vajalikud õppevahendid.
  • Mobiiltelefone ja teisi heli ja pildi salvestusvahendeid võib kasutada vaid õpetajaga kokkuleppel. Kui õpilane ei järgi korraldust, on õpetajal õigus esemed konfiskeerida, tuua juhtkonna juurde hoiule ning need tagastatakse vanemale.
  • Õpetaja võib ebaviisakalt käitunud õpilase tunnist eemaldada.
  • Vanem jälgib õpilase hindeid ja koolikohustuse täitmist Stuudiumis.
  • Õpilastele väljastatakse klassitunnistus paberkandjal üks kord – õppeaasta lõpus.

ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMINE JA KOOLIST VÄLJAARVAMINE. PILLI JA LISAPILLI VALIMINE

  • Õpilaste vastuvõtt muusikakooli toimub enne suvist koolivaheaega.
  • Vastuvõtust teavitatakse kooli kodulehel, kooli Facebook’i lehel ja ajalehes „Põltsamaa Sõnumid“
  • Kooli võetakse õpilasi vastu lapsevanema kirjaliku avalduse ja sisseastumiskatsete alusel.
  • Katsete läbiviimiseks moodustatakse koolis vastuvõtukomisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 õpetajat.
  • Sisseastumiskatse koosneb neljast elemendist, mida hinnatakse 10-palli süsteemis. Tulemuste summeerimisel arvutatakse välja keskmine hinne. Hinnatakse järgmiseid võimeid:
   • laulmine;
   • rütmitaju
   • helikõrguste eristamine (üksikute helide järele laulmine);
   • muusikaline mälu (viisi järele laulmine).
  • Sisseastumiskatsete tulemuse põhjal teeb komisjon koos kooli juhtkonnaga otsuse õpilase vastuvõtmise kohta muusikakooli.
  • Pilli määramise aluseks on lapsevanema avalduses olev soov esimesele pillivalikule ja sisseastumiskatsete tulemused. Kui esimesele pillivalikule ei ole võimalik õpet pakkuda, pakutakse lapsele vabade kohtade olemasolul teist või kolmandat pillieelistust.
  • Lisapillil õppimiseks tuleb esitada avaldus kooli direktori nimele hiljemalt 31. augustiks.
  • lisaastmes ja vabaõppes õppimise jätkamiseks tuleb esitada avaldus hiljemalt 31. maiks.
  • Muusikakooli õpilaste nimekirjast arvatakse välja õpilane:
   • kes on täitnud üld- või põhiõppekavaga sätestatud nõuded ning kellele on väljastatud lõputunnistus, kuid ei ole esitanud lisaastmes jätkamise avaldust hiljemalt 31. maiks;
   • kes on lõpetanud gümnaasiumi või kutseõppeasutuse;
   • kes rikub järjepidevalt muusikakooli põhimäärust ja kodukorda;
   • kes ei täida muusikakooli juhtkonna poolt ja pädevuse piires antud korraldusi;
   • kes puudub mõjuva põhjuseta õppetööst kahe kuu vältel;
   • kelle õppetöös on võlgnevusi ja õppimistulemused on mitterahuldavad;
   • kelle õppetasu ei ole tasutud kolme kuu vältel;
   • kes soovib lahkuda omal soovil lapsevanema (eestkostja või hooldaja) avalduse alusel.

LÕPPSÄTTED

  • Muudatused kodukorras tehakse vajadusel enne õppeaasta algust.
  • Muusikakooli kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks huvikooli hoolekogule ja õppenõukogule.