Uudised, sündmused

Alates 18. maist toimuvad pilliõppes kontakttunnid. Püüame omalt poolt hajutada õppetöö sedasi, et koolimajas oleks korraga võimalikult vähe õpilasi. Järgime kooliruumides üldkehtivat kriisikäitumist, hoiame distantsi, kasutame desinfitseerimisvahendeid ja maske.
Lapsevanemal on õigus kontakttundidest loobuda. Sellisel juhul jätkub nende õpilastega distantsõpe.
Solfedžo – 1., 2., 3., 5. ja 6. klassile – 1 kontakttund nädalas, õpetaja poolitab vajadusel grupi, teeb poolte lastega ühel ja teise poolega teisel päeval tunni.
Muusikalugu, rütmika, ansamblid, eelklassi rühmatunnid – kontakttunde ei toimu, jätkub distantsõpe nii kuidas on võimalik.
Lõpuaktust ei toimu. Üleüldine õppetöö lõpeb 8. juunil. Erialaõpetaja annab tunnistuse õpilasele tema viimasel tunnil, mis võib langeda ka varasemale päevale kui 8. juuni.
4. kl ja 7. kl solfedžos võimalusel 2 tundi nädalas ja eksami asemel tasemetöö juuni esimesel nädalal. Erialaeksami asemel lõpuesinemine. Mis tähendab seda, et arvestame olukorda, kus orkestripillid ei ole saanud harjutada kontsertmeistriga ning ta ei oma lõpuhindele eksamiga samaväärset kaalu
Lõpupidu 5. juunil lõpetajatele ja lapsevanematele kontsert-aktusena.

Sisseastumiskatsed 8. ja 9. juuni. Vaata kuulutust
Täida sisseastumise avaldus ja too see kantseleisse, või allkirjasta digitaalselt ning saada meile: poltsamaamk@gmail.com


Tulekul sündmused:

2.juunil al.11.45 Lõpetajate lõpuesinemine erialas
2.juunil 15.00 Õppenõukogu
5.juunil 17.00 Lõpetajate kontsert-aktus
8.juunil 14.00 Vastuvõtukatsed uutele õpilastele
9.juunil 17.00 Vastuvõtukatsed uutele õpilastele