Vastuvõtu kord

Kooli vastuvõtmise, ühest koolist teise üleviimise, koolist lahkumise ja väljaarvamise kord

I   ÜLDSÄTTED
1. Käesoleva korraga sätestatakse Põltsamaa Muusikakooli õpilaste kooli vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja nimekirjast kustutamise kord.

II   MUUSIKAKOOLI  VASTUVÕTMINE
1. Vastuvõtmine eelklassi
1.1. eelklassi võetakse vastu üldjuhul 5-7 aastaseid lapsi;
1.2. lapse astumiseks eelklassi esitab lapsevanem avalduse kooli blanketil;
1.3. lapsed võetakse vastu katseteta.

2. Vastuvõtmine põhikooli
2.1. põhikooli võetakse vastu üldjuhul 7-9 aastaseid üldhariduskoolis õppivaid lapsi;
2.2. põhikooli vastuvõtmine toimub konkursi alusel;
2.3. konkursil osalemiseks esitab lapsevanem avalduse kooli blanketil;
2.4. sisseastumiskatsete korraldamiseks moodustab direktor käskkirjaga komisjoni;
2.5. sisseastumiskatsetel hinnatakse kandidaati nelja hindega:
•    vabalt valitud laul;
•    rütmi järelekoputamine;
•    helide järelelaulmine;
•    mäluharjutus.
2.6. hinnete summeerimisel arvutatakse välja katse tulemus;
2.7. otsuse õpilase kooli vastuvõtuks teeb õppenõukogu.

III   ÜLEVIIMINE  ÜHEST  MUUSIKAKOOLIST  TEISE  JA  KOOLIST  LAHKUMINE
1. Üldjuhul toimub õpilase üleminek ühest muusikakoolist teise suvisel koolivaheajal (erandjuhul õppeaasta keskel mõjuva põhjuse korral) ja seda käsitletakse kui ühest koolist lahkumist ja teise kooli vastuvõtmist vastavalt väljatöötatud korrale.

2. Ühest koolist teise üleminek toimub lapsevanema (teda esindava isiku) avalduse alusel, milline peab olema esitatud üldjuhul antud õppeaasta lõpul (enne suvist koolivaheaega).

3. Põhikooli noorema astme 2.-4. klassi ja vanema astme 5.-7. klassi võetakse vastu õpilane, kes mõnes muus muusikakoolis on läbinud eelnevad klassid.

4. Vastuvõtuks peab õpilase seaduslik esindaja lisaks avaldusele esitama ka eelmise muusikakooli tunnistuse ja huviala individuaalplaani koopia.

IV   KOOLIST  VÄLJAARVAMINE
1. Õpilane arvatakse õppurite nimekirjast välja:
•    kooli või õppeetapi lõpetamisel;
•    lapsevanema avalduse alusel.
2. Õpilase võib koolist välja arvata:
•    mitterahuldavate õpitulemuste tõttu õppenõukogu ettepanekul;
•    kui lapsevanema poolt kaetav osalustasu on kolmel kuul tasumata;
•    kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu.